Общи условия

Уважаеми потребители, молим преди да използвате www.mkids.bg да се запознаете с Общите условия за ползване. Използването на електронния магазин означава, че сте съгласни и приемате тези Общи условия. Преди да направите своята поръчка е необходимо изрично да потвърдите, че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

I. За настоящите Общи условия за ползване.

1. Настоящите Общи условия за ползване („Общите условия“) уреждат взаимоотношенията между Скай инвестмънт къмпани ООД, наричано по-долу за краткост „Търговец/ът“, собственик и администратор на настоящия електронен магазин „www.mkids.bg“ („Уеб-магазин“ ), от една страна и физическите и юридическите лица, потребители на електронния магазин, от друга. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички потребители на Сайта, като потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват Общите условия на Търговеца.

2. Търговецът е еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Търговецът има магазин за детски дрехи в гр. София, THE MALL, партерно ниво 0, магазим М.

3. Търговецът има правото едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, Търговецът се задължава да уведоми потребителите като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място в електронния магазин съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към мястото на електронния магазин, на което са достъпни изменените Общи условия

II. Дефиниции

„Виртуален ПОС терминал“ е устройство, предоставено от Банка, с която Търговецът има сключен договор, чрез което се извършват електронни разплащания на стоки и услуги през електронния магазин на Търговеца при използване на банкова карта в режим он-лайн.

„Договор от разстояние“ или само „Договор“ е договор сключен от търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

“Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Потребител“ съгласно настоящите Общи условия означава всяко физическо и юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на електронния магазин и/или желае чрез съответната форма поместена на Уеб-магазина и по предвидения затова ред да закупи продукт или услуга, предлаган от Търговеца.

„Продажна цена“ е крайната цена за бройка или определено количество стока, включваща данъка върху добавена стойност и всички допълнителни данъци и такси, без включена цена за доставка.

„Продукт“ съгласно настоящите Общи условя означава всяка стока, която се предлага от Търговеца посредством електронния магазин.

„Цена за доставка” съгласно настоящите Общи условия означава цената, която Потребителя трябва да заплати за доставка на поръчката.

III. Покупка от mkids.bg

1. Покупката посредством електронния магазин изисква предоставянето и въвеждането от Потребителя във формата за поръчка на данни, необходими на Търговеца за извършване на доставката.

2. За да получи правото да извърши валидна поръчка за покупка на Продукт, Потребителят следва да предостави минимално необходимите данни и информация. Преди да потвърди своята поръчка Потребителят следва да предостави следните данни: име и фамилия или наименование на фирма, когато Потребителят е юридическо лице; телефонен номер; имейл адрес; адрес за доставка; данни за фактура. В случай, че Потребителят желае да предостави доброволно други данни с оглед извършването на конкретна доставка или наличието на други специфични условия или обстоятелства по извършване на доставката, то Потребителят посочва тези данни в полето „Допълнителна информация“ като бележка към поръчката.

3. Преди заплащането на поръчката е необходимо Потребителят да потвърди, че е съгласен и приема настоящите Общи условия и условията за доставка. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е обвързан с клаузите на настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

4. Направената поръчка поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й на посочения от Потребителя телефон за връзка и/или чрез изпращане на съобщение до предоставения имейл адрес за кореспонденция.

5. Няма ограничения в обслужването на категории Потребители поради възраст или някакви други ограничения.

IV. Продажна цена на Продуктите. Издаване на фактура

1. Всички Продажни цени на Продуктите са посочени в български лева и са с включен данък добавена стойност (ДДС).

Продажните цени не включват цена за доставка.

2. В случай, че Потребителят желае да му бъде издадена фактура за покупката, то тя ще бъде изпратена на посочения от него електронен адрес.

V. Начин на плащане

1. Директно плащане с банкова карта:

Visa, Mastercard, Maestro, Borika/Борика издадени от български или чуждестранни банки. Не се изисква регистрация на картата и регистрация в разплащателна система.

Плащането се извършва чрез Виртуален ПОС терминал предоставен от Банка, с които Търговецът има сключен договор за услугата. Разплащанията са базирани на 3-D Secure технология, разработена съвместно от международните картови организации Visa и MasterCard, която предоставя изключително висока сигурност на страните, участващи в процеса. Търговецът не събира, не съхранява и не обработва картови данни.

2. С банков превод. При потвърждение на поръчката Потребителят получава на своя имейл адрес специално генериран уникален номер на поръчката и данни на Търговеца за извършване на превода.

Уникалният номер, наред с друго, Потребителят следва да посочи като основание за превода на сумата по банковата сметка на Търговеца.

Поръчката се изпълнява след постъпване на средствата по банковата сметка на Търговеца.

3. Наложен платеж (плащане в брой при доставка)

Потребителят заплаща сумата за направената поръчка на куриера, при получаване на пратката.

4. С ePay посредством

  • Микросметка
  • Регистрирани в ePay дебитни и кредитни карти

Необходимо е да имате регистрация в www.epay.bg.

VI. Условия, срок и цена на доставката

1. Поръчка, която е направена и платена по електронен път в рамките на официален работен ден до 12.00 часа се обработва от Търговеца в рамките на същия работен ден. Срокът за доставка в този случай е до 24 часа в зависимост от посочения от Потребителя адрес на доставка и график за доставка на избраната куриерска служба.

Поръчка направена в работен ден след 12.00 часa, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

2. „Цена за доставка” съгласно настоящите Общи условия означава цената, която купувача следва да заплати за доставка на стоката с избраните от него параметри.

Цената за доставка се определя и калкулира в стъпките за финализиране на поръчка, след направен избор за доставяне – до представителен офис на куриерската служба или до адрес на получателя.

3. Поръчка с избран начин на плащане чрез „банков превод“ започва да се обработва след постъпване на средствата по банковата сметка на Търговеца.

4. При получаване на Продукта, Потребителят следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратения Продукт с подадената поръчка. При констатирани нарушения във външния вид на Продукта, Потребителят следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредения Продукт се покриват от куриера. В противен случай, Потребителят не може да направи рекламация за липси или нарушена цялост на Продукта.

VII. При възникване на проблем с направена поръчка

1. В случай, че към датата на направена и обработена поръчка някой от Продуктите не е наличен и Търговецът не може да достави Продукта в посочените по-горе срокове за доставка или вече не предлага поръчания от Потребителя Продукт, служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт и/или на посочения от него имейл адрес във възможно най-кратък срок с цел уточняване на действията, които са допълнително необходими за изпълнение на поръчката или замяната на Продукта. В случай, че Потребителят не желае да получи поръчания от него Продукт извън посочените срокове за доставка или не желае да замени поръчения от него Продукт с друг, то Търговецът гарантира своевременното връщане на платената от Потребителя Продажна цена.

2. В случай, че Потребителят е посочил неточни или неверни данни за доставка – имена, имейл, адрес за доставка и пощенски код, телефон за контакт, което възпрепятства извършването в срок на доставката от страна на Търговеца, то Търговецът ще положи разумни усилия с оглед обстоятелствата, за да свърже с Потребителя за уточняване и верифициране на коректните данни, необходими за извършване на доставката. В този случай, максималният срок за извършване на доставката ще бъде увеличен с времето необходимо за свързване и верифициране на коректните данни.

3. В случай, че в рамките на срока за доставка Търговецът не може да намери Потребителя на посочения от него адрес или трето лице, което да получи и приеме от негово име Продукта и не може да се свърже с него на посочените от Потребителя телефон за контакт и имейл адрес, то Потребителят следва допълнително да потвърди на посочените телефони за контакт с Търговеца желанието си да получи Продукта след срока за доставка. В тези случаи, Потребителят следва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка.

4. В случай, че по вина на Търговеца доставката не може да бъде извършена в рамките на посочения максимален срок съгласно посочения адрес за доставка, то Потребителят има право да се откаже от направената от него поръчка, като в този случай Търговецът дължи на Потребителя връщане на пълния размер на цената на Продукта.

VIII. Рекламация и връщане.

Право на отказ от платена поръчка и връщане на Продукта

1. Потребителят има право да се откаже от направената поръчка и да върне Продукта на Търговеца без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на транспортните, и други разходи свързани с връщането на Продукта в 14-дневен срок считано от датата на приемането на Продукта от Потребителя или от третото лице приело Продукта от името на Потребителя. С цел избягване на съмнение, 14-дневният срок започва да тече от датата на получаването на Продукта отразена в документите за предаване на Продукта от служител на куриера извършил доставката.

2. За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Потребителят:

2.1. следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством изпращане на електронно писмо, уведомление, заявление или друго писмено съобщение, от което по недвусмислен начин става ясно, че Потребителят желае да се откаже от поръчката. Стандартният формуляр за отказ или писменото съобщение избрано от Потребителя следва да бъде изпратено на посочения от Търговеца адрес за кореспонденция (office@mkids.bg) или подадено на място лично от Потребителя или негов представител, и

2.2. следва да е изпратил/подал писменото съобщение по т. 2.1. преди изтичането на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Продукта, и

2.3. следва да е върнал или изпратил обратно на Търговеца Продукта не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на съобщението за отказ от поръчката.

3. При упражнено валидно право на отказ от направената поръчка Търговецът ще възстанови на Потребителя платената от него Продажна цена за Продуктите (стоките) по посочената от него банкова сметка или по друг избран от Потребителя начин не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата на получаването обратно на Продукта.

4. Търговецът има правото да задържи връщането на Продажната цена, докато не получи обратно Продукта.

5. В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на Търговеца и изпращането обратно на Продукта са изцяло за сметка на Потребителя.

6. Потребителят няма право да се откаже от поръчката и не може да иска възстановяване на платената Продажна цена, в случай че Продуктът и опаковката са в нарушен търговски вид, Продуктът е отворен, разпечатан или по друг начин използван по начин, нарушаващ целостта на Продукта или опаковката. В този случай, Търговецът има право да откаже да възстанови получената Продажна цена поради съображения, свързани с хигиената и защитата здравето на Потребителите.

7. Адрес за връщане на поръчания Продукт/и (стока/и):

гр. София THE MALL, партерно ниво, магазин М

IX. Защита на личните данни на Потребителите.

1. С оглед гарантиране правата на Потребителите в процеса на обработване на техните лични данни, Търговецът заявява и гарантира, че предоставените от Потребителите лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на Търговеца и/или на лицата, които от негово име обработват лични данни на Потребителите във връзка с извършване на продажбата и доставката на поръчания/ите от Потребителя Продукт/и.

2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Търговеца, негови служители и/или лица, които работят пряко под неговото ръководство, както и от партньорите на Търговеца (напр. доставчик на универсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги) и/или други юридически и физически лица, с които Търговецът си сътрудничи с цел приемане, обработване, изпращане и доставка на поръчаните от Потребителя Продукт/и, комуникация и разрешаване на спорове с Потребителя.

3. С цел да изпълни поръчката и да достави избрания от Потребителя Продукт е необходимо Потребителят да предостави на Търговеца най-малко следните лични данни и информация: име и фамилия; точен адрес за доставка, включващ и пощенски код; телефон/и за връзка; имейл адрес; данни за фактура, в случай че Потребителят желае да му бъде издадена такава, както и други данни предоставени от Потребителя чрез полето „Бележки към поръчката“.

4. Търговецът гарантира, че предоставените от Потребителя данни се използват единствено и само за приемане, обработване и изпълнение на направената поръчка, при необходимост от контакт с Потребителя, предоставяне на информация във връзка с Продукта, както и за подобряване качеството на обслужване. При поискване Потребителите могат да получават информация и актуални оферти за предлаганите от Търговеца Продукти на предоставения от тях имейл адрес.

5. Електронният магазин използва бисквитки, за да установи някои предпочитания на своите Потребители, като например, но не само, език, страна където се намира и други.

6. Търговецът не събира, записва, съхранява или по какъвто и да друг начин обработва данни отнасящи се до използваната от Потребителя за извършване на електронните разплащания кредитна или дебитна карта.

X. Процедура по разрешаване на спорове.

В случай на възникнал спор или наличието на въпрос, за чието решаване е необходимо съдействието на Търговеца, Потребителят може да се свърже с Търговеца на посоченития в електронния магазин телефон за контакти или да изпрати в свободна форма запитването си на посочения имейл за контакт. Служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.

XI. Съдържание и авторски права

“Скай инвестмънт къмпани“ ООД e създател и собственик на електронен магазин „mkids.bg“. Материалите в този електронен магазин са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.